Đánh bóng CA331 DEERFOS

Đĩa mài mòn CA331 thích hợp cho sơn ô tô và đánh bóng bề mặt. Nó tối đa hóa các đặc tính chống tải.