NHÁM XẾP PS994 DEERFOS

Đây là một sản phẩm đĩa duy nhất có độ mài mòn thấp và hiệu quả mài cao.