NHÁM XẾP KZ563 DEERFOS

Đây là một sản phẩm đĩa duy nhất có độ mài mòn thấp và hiệu quả mài cao.